WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE SPORTOWYM ORGANIZOWANYM PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK SPORTÓW WROTKARSKICH

POLISH SCOOT COMMISSION

§ 1. ZASADY OGÓLNE

 1. Polski Związek Sportów Wrotkarskich, zwane dalej organizatorem obozu sportowego oświadcza z siedzibą Warszawie (02-711) ul. Inspektowa 1, pok. 109, NIP: 527-10-46-100, REGON: 011297922 działający pod Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 
 1. Stronami Umowy są Organizator i Klient – uczestnik obozu sportowego. Klientami są również uczestnicy obozu sportowego wpisani przez Klienta w Umowie jako uczestnicy PSCamp. W imieniu Klienta – osoby niepełnoletniej mającej być uczestnikiem obozu sportowego. Umowę podpisuje jej przedstawiciel ustawowy. Przedstawiciel ustawowy inny niż rodzic ma obowiązek wykazania za pomocą dokumentu urzędowego prawo do opieki nad niepełnoletnim.

§ 2. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy z Klientem następuje w formie pisemnej po zapoznaniu się przez niego z ofertą Organizatora, Warunkami oraz podaniu pełnych danych teleadresowych i wpłaceniu zaliczki w wysokości nie mniej niż 40% ceny za obóz sportowy w terminie określonym w umowie. W przypadku skorzystania przez Klienta z internetowego formularza zamówienia udziału w obozie sportowym zawarcie umowy następuje także w chwili wpłacenia zaliczki. Wpłata zaliczki wywołuje wszystkie skutki prawne jakie przewidziane są dla zawarcia umowy.
 1. Uczestnictwo w obozie sportowym osoby niepełnoletniej wymaga wyrażenia pisemnej zgody jej opiekunów prawnych na karcie kwalifikacyjnej Organizatora oraz wypełnienia karty kwalifikacyjnej Organizatora i dostarczenia jej na miejsce zbiórki. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe zgłoszenie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta.

3.Uregulowanie pełnej należności za udział w obozie sportowym powinno nastąpić w uzgodnionym terminie. Niewywiązanie się przez Klienta z powyższych uzgodnień będzie równoznaczne z odstąpieniem od umowy na warunkach określonych w §12.

§ 3.WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów I usług.

2.Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego przez Klienta wynikającego z zawartej umowy jest wskazany przez Organizatora rachunek bankowy lub kasa Organizatora.

3.Cała należność za obóz sportowy winna zostać wpłacona przez Klienta w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia PSCamp, chyba, że strony w umowie zastrzegają inny termin płatności.

4.Cena na zawartej umowie jest wiążąca i Klient nie ma prawa żądać obniżenia kosztów wyjazdu.

 • 4. PRZENIESIENIE PRZEZ KLIENTA PRZYSŁUGUJĄCYCH MU UPRAWNIE NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ

1.Klient może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w obozie sportowym wszystkie przysługujące mu prawa z tytułu umowy o świadczenie usług z tytułu organizowanego obozu sportowego, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.

2.Przeniesienie praw i przejecie obowiązków, o których mowa w pkt.1 jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym, na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia PSCamp, określonym w umowie i zostanie złożone oświadczenie w przedmiocie uiszczenia kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z przeniesieniem praw I obowiązków z Klienta na inną osobę, a oświadczenie to złożone zostanie przez Klienta lub osobę wstępującą w prawa i obowiązki Klienta.

§ 5. ZMIANA ŚWIADCZEŃ, ŚWIADCZENIA ZASTĘPCZE

1.W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od Organizatora, przed rozpoczęciem obozu sportowego, w wyniku, których Organizator jest zmuszony zmienić istotne warunki umowy z Klientem-Organizator niezwłocznie powiadomi o tym Klienta na piśmie lub w inny sposób uzgodniony indywidualnie między stronami, np. na podany przez Klienta adres e- mail. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy czy odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej czy też innych kosztów i opłat.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu obozu sportowego PSCamp lub informacji zawartych w katalogu przed rozpoczęciem obozu sportowego lub w uzasadnionych przypadkach także w trakcie trwania obozu sportowego, jednakże zmiany te nie mogą powodować zmian istotnych postanowień umowy, a standard i zakres świadczeń zostanie zachowany.

3.Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania obozu sportowego względnie świadczeń jeżeli ich realizacja jest niebezpieczna dla życia i zdrowia uczestników z niezależnych od Organizatora powodów i okoliczności (siła wyższa).

4.Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania obozu sportowego jeżeli liczba uczestników nie osiągnie zakładanego minimum połowy uczestników. Odwołanie imprezy z powodu zbyt małej liczby uczestników nie może nastąpić w terminie krótszym niż 7 dni od planowanej daty jej rozpoczęcia.

5.Organizator, jeżeli w czasie trwania obozu sportowego nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną część programu tej obozu sportowego jest obowiązany, bez obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy turystycznej odpowiednie świadczenie zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie PSCamp, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny obozu sportowego.

6.W razie niemożności wykonywania świadczenia zastępczego, o którym mowa w pkt.5, Klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, chyba, że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowane wyłącznie:

a. działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu

świadczeń zastępczego, jeżeli tych działań nie można było przewiedzieć ani

uniknąć, albo

b. siłą wyższą.

§ 6. ZMIANA CEN

 1. W okresie do 21 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.
 2. Cena ustalona w umowie może ulec zmianie pod warunkiem, że Organizator udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności: a. wzrostu kosztów transportu,

b. wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, c. wzrostu kursu walut

 1. Na Kliencie spoczywa obowiązek poinformowania Organizatora na piśmie o zaakceptowaniu bądź niewyrażeniu zgody na nowe warunki umowy.

§ 7. PRAWA KLIENTA

1.Klient ma prawo do świadczeń określonych w umowie i ofercie stanowiącej integralną częścią mowy. 

2.Klient w trakcie trwania obozu sportowego

uprawniony jest do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Organizatora, a na Organizatorze spoczywa ten obowiązek.

 1. Niewykorzystanie w trakcie trwania obozu sportowego przez Klienta wszystkich świadczeń, z przyczyn leżących po stronie Klienta, w sytuacji ich przygotowania i przedstawienia do wykorzystania Klientowi przez Organizatora, nie uprawniają do zwrotu zapłaconej należności.

§ 8.OBOWIĄZKI KLIENTA

1.Klient obozu sportowego zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych takich jak: dowodu osobistego, legitymacji szkolenj, karty nfz i innych wymaganych, o których obowiązku posiadania Klient został poinformowany.

2.Klient obozu sportowego podporządkuje się regulaminowi obozu oraz zaleceniom i wskazówkom wychowawców, kierownika kolonii, pilota, względnie osób szczególności zabronione jest posiadanie i palenie tytoniu, posiadanie i zażywanie narkotyków, posiadanie i picie alkoholu oraz samowolne oddalanie się od grupy.

3.W przypadku poważnego naruszenia reguł obozu sportowego Organizator może rozwiązać z Klientem umowę w trybie natychmiastowym i skreślić go z listy PSCamp. Wszelkie koszty związane z dalszym pobytem i powrotem obciążają Klienta. Opiekunowie prawni Klienta niepełnoletniego zobowiązani są odebrać go w przeciągu 48 godz. na własny koszt. W przypadku nieodebrania skreślonego z listy Klienta PZSW zastrzega sobie prawo do przekazania go pod opieką

właściwych władz.

4.Klient lub jego prawny opiekun ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia. 

6. Regulamin wewnętrzny PSCamp zostanie wysłany w mailu zwrotnym do klienta po rejestracji.

§ 9.UBEZPIECZENIA

1.Organizator Polski Związek Sportów Wrotkarskich posiada wykupioną polisę 

2. Organizator Polski Związek Sportów Wrotkarskich wykupi dodatkową polisę imienną dla każdego uczestnika obozu sportowego i wyślę do 7 dni przed rozpoczęciem PSCamp każdemu klientowi na e-mail wraz z warunkami.

 1. Klient deklaruje w imieniu własnym oraz uczestników obozu sportowego, na rzecz których dokonuje płatności za obóz sportowy, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych tych osób wyszczególnionych na umowie i wniosku o ubezpieczenie przez:

– PZSW oraz firmy ubezpieczeniowej zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te Klient podaje dobrowolnie i przysługuje mu prawo wglądu i modyfikacji danych.

§ 10.REKLAMACJE

1.W przypadku niewykonania będą nienależytego wykonania umowy o świadczenie obozu sportowego przez Organizatora Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.

2.Jeżeli w trakcie trwania obozu sportowego Klient stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomią o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora lub jego Przedstawiciela w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.

3.Reklamacje w formie pisemnej klient winien złożyć najpierw u przedstawiciela Organizatora na miejscu a następnie – z chwilą braku jej pozytywnego załatwienia – również w formie pisemnej skierować do Organizatora w ciągu 30 dni od dnia zakończenia obozu sportowego.

4.Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. Nierozpatrzenie reklamacji w tym terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.

§11.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1.Organizator odpowiada za niewykonane lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie obozu sportowego, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

a. działaniem lub zaniechaniem Klienta,

b. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechać nie można było przewidzieć ani uniknąć albo,

c. siłą wyższą

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie obozu sportowego jednakże w wysokości nie wyżej niż dwukrotność ceny obozu sportowego. Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora

nie dotyczy szkód na osobie.

 1. Organizator nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z winy klienta.
 2. Na obozie sportowym ze względu na specyfikę rzeczy cenne i wartościowe (w szczególności aparaty telefoniczne i fotograficzne, odtwarzacze i gry elektroniczne) oraz pieniędzy należy przekazać do depozytu opiekunom.
 1. Opiekę nad grupą na obozie sportowym sprawuje kierownik pedagogiczny i wychowawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Organizator nie zapewnia opieki pilota na wyżej wymienionym obozie sportowym, chyba że w umowie lub programie imprezy zaznaczono inaczej.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany rozkładu jazdy autokaru i rozkładu lotu w czasie przejazdu podczas obozu sportowego

§12 REZYGNACJA Z OBOZU SPORTOWEGO / ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Rezygnacja albo odstąpienie od umowy lub zmiana terminu obozu sportowego przez Klienta, z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w §4 i §5, wymaga pisemnego oświadczenia.
 1. Zmiana terminu obozu sportowego przez Klienta jest traktowana jako rezygnacja z PSCamp.
 2. W sytuacjach, o których mowa w pkt. 1, Organizator, z uwagi na poniesione koszty, zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta odstępnego przewidzianego w art. 396 kodeksu cywilnego. Wysokość odstępnego określona zostanie każdorazowo dla indywidualnego przypadku rezygnacji przez Klienta z udziału w obozie sportowym, w wysokości poniesionych faktycznych kosztów przez Organizatora, chyba że Klient wskaże osobę wstępującą w jego prawa i obowiązki.
 1. Organizator, w sytuacji rezygnacji z udziału w imprezie o których mowa w pkt. 1 podaje informacyjnie, że w praktyce średnia wysokość poniesionych z tego tytułu kosztów, o których mowa w pkt. 2 kształtuje się następująco:

a. 200 PLN/osobę – stała opłata manipulacyjna, jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło

do 30 dni przed datą rozpoczęcia obozu sportowego.

b. do 40% ceny imprezy – jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło pomiędzy 30 a 20 dniem przed datą rozpoczęcia obozu sportowego. 

c. do 70% ceny imprezy – jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło pomiędzy 19 a 7 dniem przed datą rozpoczęcia obozu sportowego.

d. do 90% ceny imprezy – jeżeli rezygnacja nastąpiła poniżej 7 dnia przed dniem rozpoczęcia obozu sportowego.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia od klienta odszkodowania z tytułu utraconych zysków.

§13 POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU PZSW.PL / POLISHSCOOTCOMMISSION.PL

 1. Administratorem danych osobowych użytkownika serwisu PZSW oraz PSC jest:

Polski Związek Sportów Wrotkarskich ul. Inspektowa 1, pok 109, 02-711 Warszawa NIP: 527-10-46-100 

 1. Podanie przez Użytkownika dokonującego Rejestracji danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rejestracji w Serwisie.
 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia
 1. Sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101/2002, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144/2001, poz. 1204 z późn. zm.), w tym z poszanowaniem określonych w przepisach zasad zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym wglądem osób trzecich.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do:
  1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług- przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu
  2. wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
  3. udzielenia odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami
 2. Z danych potrzebnych do realizacji umowy wynikającej ze świadczenia usług obozu sportowego, PZSW będzie korzystać
 • przez czas trwania umowy o świadczeniach usługi obozu sportowego,
 • przez czas wykonywania obowiązków prawnych np: wystawienia faktur, przechowywanie dokumentów finansowych
 • w przypadku dochodzenia roszczeń, przez czas trwania postępowań prawnych
 1. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w zakresie i celu wskazanym powyżej. Użytkownik oświadcza w imieniu uczestnika, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu wskazanym powyżej.
 2. Użytkownik w każdym czasie ma prawo do modyfikacji swoich danych osobowych oraz ich usunięcia lub ograniczenia, wysyłając maila na adres: pscamp@gmail.com lub biuro@pzsw.org, z zastrzeżeniem, że w przypadku usunięcia danych niezbędnych dla prawidłowego świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, Administrator będzie uprawniony do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym. Pomimo usunięcia przez Użytkownika jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, Administrator jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania wcześniej zawartych umów lub dochodzenia roszczeń.
 3. PZSW jest uprawnione do powierzania, przetwarzania danych osobowych Użytkowników osobom trzecim.

Odbiorcami danych osobowych są:

 • PZSW jako administrator danych osobowych,
 • Podwykonawcy wspierający PZSW przy wykonywaniu usługi obozu sportowego,
 • Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) , w celu dokonywania zwrotów na rzecz klienta,
 • Podmioty współpracujące przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych,
 • Podmioty nabywające wierzytelności – w razie nieopłacenia wyjazdu zgodnie z umową,
 • Podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną działające w imieniu PZSW,
 • Podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe, w celu zawarcia polisy ubezpieczeniowej
 1. PZSW bez odrębnej zgody Użytkowników nie będzie przetwarzać danych osobowych w celach innych niż wskazane powyżej, w szczególności w celach promocyjnych i marketingowych, z zastrzeżeniem, że na adres poczty elektronicznej podany w Profilu może wysyłać informacje dotyczące Serwisu lub inne wskazane w treści Warunków uczestnictwa PZSW.

Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie przez Administratora drogą mailową na adres wskazany w Profilu informacji handlowych dotyczących oferowanych usług (newsletter). Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z otrzymywania informacji przesyłając maila na adres biura mail: biuro@pzsw.org 

W takim przypadku Administrator niezwłocznie zaprzestanie wysyłania informacji Użytkownikowi.

 1. Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczanie w serwisach PZSW: www.pzsw.pl , www.facebook.pl i www.instagram.pl , zdjęć i relacji video z wizerunkiem uczestnika/użytkownika w celach stworzenia relacji foto/video z obozu sportowego PSCamp oraz w materiałach promujących produkty PZSW.
 2. Niniejsze zasady mogą ulec zmianie w przypadku zmiany zasad działania Serwisu, zmian w przepisach prawa regulujących kwestie ochrony prywatności oraz w przypadku dalszego rozwoju serwisu. Jeśli tak się stanie, zostaniecie Państwo poinformowani o zakresie wprowadzanych zmian. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia Warunków uczestnictwa oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

W każdej chwili możecie Państwo zgłaszać do Administratora pytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych. Należy je kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@pzsw.org

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym w umowie i ogólnych warunkach uczestnictwa mają zastosowanie przepisy ustawy o usługach turystycznych, kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.
 1. Właściwy dla rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd powszechny według właściwości określonej w Kodeksie Postępowania Cywilnego.
 2. Nabywca wyraża zgodę na zachowanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb Biura zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz upoważnia Biuro do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Nabywca ma prawo wglądu i korekty danych dotyczących jego osoby.
 3. Niniejsze Warunki obowiązują od dnia 29.01.2021