KURS INSTRUKTORA JAZDY NA HULAJNODZE 2021 w Przysucha

Termin: 10 – 15 maja 2021
Miejsce: PrzysuchaCena kursu:
• Część specjalistyczna z hulajnogi:
2300 zł
• Część ogólna: 200 zł *
• Całkowity koszt kursu: 2500 złCena kursu zawiera:
– skatepark,
– sala wykładowa,
– legitymację instruktorska
– przeprowadzenie kursu,
– certyfikat,
– ubezpieczenie NNW.dodatkowy koszt dla uczestników:
– nocleg 50zł/os./doba
– całodzienne wyżywienie – 60zł,
śniadania i kolacje w formie bufetu,
obiad z kompotem, kawa z ekspresu!!! WAŻNE !!!Termin wpłaty za kurs instruktorski (gwarantującą miejsce na kursie) należy uiścić do: 15 kwietnia 2021
– NIE ograniczona ilość miejsc!
Wszelkie informacje:
– telefoniczny kontakt pod numerem
+ 48 536 357 707
– mail kontaktowy: contact@polishscootcommission.plJAK SIĘ ZGŁOSIĆ NA KURS?a) przesłać informację na contact@polishscootcommission.pl:
– Imię i Nazwisko
– Adres korespondencyjny
– Telefon kontaktowy
– Informację o posiadaniu wykształcenia: w razie pojadania wykształcenia wyższego (kierunku wychowanie fizyczne lub sport) lub informację o uzyskaniu
instruktora sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową
legitymacją instruktorską,DANE DO PRZELEWU:
Polski Związek Sportów Wrotkarskich (PZSW)
ul. Inspektorowa 1, pok. 109
02-711 Warszawa
NIP: 527-10-46-100
Numer konta: City Bank nr 24 1030 0019 0109 8530 0038 8467
w tytule należy wpisać:
IMIĘ I NAZWISKO / NAZWĘ KURSUb) Zebrać wymagane dokumenty i dostarczyć na pierwsze
zajęcia w papierowej, zawiązywanej teczce:
– kserokopię potwierdzenia przelewu całej kwoty
– kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej, zaświadczenie o ukończeniu części
ogólnej
– 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na
odwrocie
– kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa
dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów
– ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ
DO UDZIAŁU W KURSIE INSTRUKTORSKIM (lekarz pierwszego
kontaktu, sportowy lub medycyny pracy) lub oświadczenieSTRUKTURA KURSU:Część ogólna kursu (teoria)
• Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały zostaną przesłane mailem). Ta część zdajemy każdego dnia na kursie.
• *Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe takie jak: anatomia, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka.
Materiały do nauki części ogólnej można uzyskać przed rozpoczęciem kursu. W tym celu należy wpłacić całkowitą kwotę za kurs 2500 zł (gwarantującą miejsce na kursie) i wysłać maila (dołączając potwierdzenie wpłaty lub przelewu w formie skanu) z prośbą o przesłanie materiałów do części ogólnej kursu.
• Z tej części ogólnej zwolnieni są:
• absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub sport
• instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
• absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
• osoby, które zdały u nas egzamin pisemny z części ogólnej.Część specjalistyczna (teoria i praktyka)
• Ćwiczenia, wykłady w Przysucha
• Uczestniczenie w zajęciach podczas zajęć dla dzieci i młodzieży i „podglądanie” jak prowadzą zajęcia doświadczeni instruktorzy.
• Praca własna kursanta – opracowanie regulaminów zawodów sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie konspektów, opracowanie programu obozu sportowego, itp.DLA KOGO JEST KURS?Uczestnikiem kursu może być osoba, która:
1. ukończyła 18 lat
2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe)
3. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest zaświadczenie lub oświadczenie o braku przeciwskazań uczestnika kursu)
4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). (wymagane jest oświadczenie uczestnika kursu)
5. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd
6. posiada dobrą znajomość i umiejętności z jazdy na hulajnodze wyczynowej! Przypominamy o zabraniu sprzętu hulajnogowego w dobrym stanie. Sprzęt można również na miejscu nie odpłatnie wypożyczyć (hulajnogi, ochraniacze, kaski)
PLANOWANY RAMOWY PROGRAM KURSU:1.Wykłady (wybrane elementy)
1.1. Historia jazdy hulajnodze na świecie i w Polsce.
1.2. Zasady i cele zajęć rekreacyjnych opartych o scoot.
1.3. Zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno – sportowych.
1.4. Technika i metodyka nauczania jazdy na hulajnodze.
1.5. Kształtowanie sprawności ruchowej.
1.6. Rozwijanie zdolności motorycznych niezbędnych dla uprawiania jazdy na hulajnodze.
1.7. Sprzęt hulajnogowy – dobór i konserwacja.
1.8. Bezpieczeństwo i higiena zajęć w jeździe na hulajnodze.
1.9. bezpieczeństwo na skateparku.
1.10. Urazy hulajnogowe i pierwsza pomoc.
1.11. Prawa i obowiązki instruktora jazdy na hulajnodze.
1.12. Charakterystyka konkurencji jazdy na hulajnodze.
1.13. Organizacja zawodów hulajnogowych dla dzieci i młodzieży.
1.14. Egzamin teoretyczny
2. Zajęcia na skateparku
2.1. Rozgrzewka i jej znaczenie.
2.2. Gry i zabawy w jeździe na hulajnodze.
2.3. Metodyka zajęć rekreacyjnych.
2.4. Ćwiczenia ogólnorozwojowe i ukierunkowane.
2.5. Ćwiczenia specjalistyczne na hulajnodze.
2.6. Technika i metodyka wybranych elementów
2.7. Oswojenie ze sprzętem i środowiskiem
2.8. ocena techniki jazdy kursanta oraz poziom tricków
2.9. Egzamin praktycznyWYMAGANIA EGZAMINACYJNE
1. Egzamin teoretyczny z wykładów prowadzonych w trakcie kursu.
2. Egzamin ustny z opisu technik poszczególnych ewolucji jazdy na hulajnodze.
3. Uzyskanie pozytywnej oceny z prowadzenia fragmentu wylosowanej jednostki lekcyjnej.
4. Pozytywna ocena z praktycznej demonstracji elementów techniki jazdy